5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6

5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6  je svoláno na čtvrtek  25. června 2015 od 10:00 hodin v 6. patře ÚMČ Praha 6, Čs. armády 23.

Přímý přenos zasedání můžete sledovat na: https://system.praha6.cz/zast_video.html

  • Datum publikace: 12.06.2015

Návrh programu 05. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6 
/schválen dne 12. 06. 2015/Pevné body programu: 

13:00 hod.  - Informace o mimořádné události - kontaminace pitné vody v oblasti Dejvic a Bubenče 
14.00 hod. - Modernizace železnice Praha - Kladno s odbočkou na letiště Václava Havla - Mgr. Kolínská /usn. RMČ č. 469/15
15:00 hod. - Interpelace 

  
1. Volba přísedící Obvodního soudu pro Prahu 6 - Mgr. Kolář /usn. RMČ č. 443/15
2. Návrh na udělení čestného občanství Městské části Praha 6 a ceny Městské části Praha 6 - Mgr. Kolář 
3. Závěrečný účet MČ Praha 6 za rok 2014 - Ing. Vaculík  /usn. RMČ č. 340/15
4. Schválení účetní závěrky Městské části Praha 6 za rok 2014 - Ing. Vaculík /usn. RMČ č. 342/15
5. I. rozpočtová opatření MČ Praha 6 v roce 2015 - Ing. Vaculík /usn. RMČ č. 379/15 a usn. RMČ č. 414/15
6. Rozpočtový výhled Městské části Praha 6 na léta 2016 – 2020 - Ing. Vaculík /usn. RMČ č. 415/15
7. Poskytnutí finančního daru obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni na pomoc Nepálu postiženému zemětřesení v dubnu 2015 - Mgr. Kolář /usn. RMČ č. 380/15
8. Schválení nabyvatelů a kupních cen bytových jednotek prodávaných v souladu s usnesením ZMČ Praha 6 č. 184/12 ze dne 20.04.2012 - Ing. Vaculík /usn. RMČ č. 476/15
9. Prodej pozemku parc. č. 1273/33 k. ú. Vokovice  - Ing. Vaculík /usn. RMČ č. 381/15
10. Prodej  pozemku  parc.  č. 416/1 k. ú. Břevnov- Ing. Vaculík /usn. RMČ č. 3623/14
11. Prodej  pozemku parc. č. 426/1 k. ú. Břevnov - Ing. Vaculík /usn. RMČ č. 3400/14
12. Prodej pozemků parc. č. 2311/1 a 2312/1 k. ú. Dejvice (dle GP č. 4034-5/2015 k. ú. Dejvice) - Ing. Vaculík /usn. RMČ č. 418/15
13. Prodej pozemků parc. č. 334/3, 334/7, 334/9 a 334/14 k. ú. Veleslavín - Ing. Vaculík /usn. RMČ č. 417/15
14. Prodej pozemků parc. č. 457, k. ú. Břevnov - Ing. Vaculík /usn. RMČ č. 456/15
15. Prodej pozemků parc. č. 423/2 a  423/1 k. ú. Břevnov - Ing. Vaculík /usn. RMČ č. 461/15  ze dne 12.06.2015/ 
16. Nevyužití předkupního práva ke garáží na pozemku parc. č. 2124/2 k. ú. Střešovice - Ing. Vaculík /usn. RMČ č. 462/15
17. Nevyužití předkupního práva ke stavbě zahradní chatky na pozemku parc. č. 4663/110 k. ú. Dejvice - Ing. Vaculík /usn. RMČ č. 420/15
18. Odejmutí svěření  části pozemku  parc. č. 2235 k. ú. Dejvice  - Ing. Vaculík /usn. RMČ č. 344/15
19. Odejmutí svěření  části pozemku  parc. č. 2513/367 k. ú. Dejvice  - Ing. Vaculík /usn. RMČ č. 448/15
20. Odejmutí svěření pozemků parc. č. 1315, 1321/1, 1322, 1323, 1324/1, 1325/1 a 1362/2 k. ú. Ruzyně (pro léčebnu dlouhodobě nemocných) - Ing. Vaculík /usn. RMČ č. 463/15
21. Svěření části pozemku parc. č. 1281/280 a 1281/566 k. ú. Vokovice do správy m. č. Praha 6  - Ing. Vaculík /usn. RMČ č. 464/15
22. Uzavření dohody o narovnání k části pozemku parc. č. 375/2 k. ú. Břevnov  - Ing. Vaculík /usn. RMČ č. 383/15
23. Uzavření splátkové dohody s firmou AQUA - TRADE design s.r.o.  - Ing. Mejstřík /usn. RMČ č. 427/15
24. Uzavření splátkové dohody - Ing. Mejstřík /usn. RMČ č. 479/15
25. Prováděcí předpis, kterým se stanoví podmínky pro prodej a pronájem pozemků zastavěných bytovými domy, funkčně souvisejících pozemků a ostatních pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených m. č. Praha 6 - Ing. Vaculík /usn. RMČ č. 419/15
26. Změna usnesení ZMČ č. 309/13 ze dne 15.02.2013 – další postup nakládání s půdními bytovými jednotkami - Ing. Vaculík, Mgr. Mejstřík /usn. RMČ č. 450/15
27. Poskytnutí dotace Gymnáziu Nad Alejí na projekt oblasti 2.A dotačního programu OTEVŘENÝ SVĚT 2015  - Mgr. Lacina  /usn. RMČ č. 399/15
28. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Gymnáziu Nad Alejí na projekt oblasti 4.B dotačního programu OTEVŘENÝ SVĚT 2015 - Mgr. Lacina /usn. RMČ č. 400/15
29. Poskytnutí dotace na adaptačně-praventivní aktivity ZŠ Vokovice - Mgr. Lacina /usn. RMČ č. 453/15
30. Jednoletý dotační program Kultura 2015 - přidělení finančních prostředků na kulturní projekty - Mgr. Lacina /usn. RMČ č. 465/15
31. Přidělení programové dotace na podporu obnovy památkově významného objektu či souboru na rok 2015 "Památková dotace" - Mgr. Kolínská /usn. RMČ č. 466/15 /   
32. Poskytnutí individuální dotace organizacím poskytujícím hospicovou péči za 1. čtvrtletí 2015 - Ing. Hanušová /usn. RMČ č. 394/15
33. Poskytnutí dotace FK Dukla Praha z. s. -  Ing. Mejstřík /usn. RMČ č. 467/15 /   
34. Poskytnutí dotace Beachclubu Strahov z. s. -  Ing. Mejstřík /usn. RMČ č. 468/15 /   
35. Prodloužení termínů plnění úkolů uložených usneseními ZMČ Praha 6 - Mgr. Kolář /usn. RMČ č. 367/15
36. Novela Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 6 - Mgr. Kolář /usn. RMČ č. 470/15


Různé 
a) Informace o dalším postupu ohledně nakládání s portfoliem, které má v majetku MČ Praha 6 v souvislosti s činností společnosti KEY INVESTMENTS. 
b) Informace o provedených rozpočtových opatřeních MČ Praha 6 v roce 2015.

 

náhled souboru